Гасни станици, Инсталации за ПП и Инсталации за компримиран воздух

 1. Пекара “Трио-95” Прилеп, Македонија
 • Противпожарен хидрантски систем
 1. Фабрика за производство на кафе и производи од кафе “Елит Кафе” Прилеп, Македонија
 • Гасна станица за пропан-бутан за потребите на производството и котларата
 1. Фабрика за производство на сунѓер “Филанд” Куманово, Македонија
 • Противпожарен хидрантски систем
 • Цевна инсталација за спроведување на хемикалии
 • Цевна инсталација за компримиран воздух
 1. Државен затвор ” Идризово” Скопје, Македонија
 • Инсталација за компримиран воздух
 1. Хотел” NEW STAR” Скопје, Македонија
 • Гасна станица за пропан-бутан за потребите на хотелската кујна
 1. Мотел “Шкорпион” Крушево, Македонија
 • Противпожарен хидрантски систем