Контакт

Контакт за Македонија

GSM:  +389 (0) 75 44  71 61                                                  

GSM:  +389 (0) 75 4778 77    

tel/fax: +389 (0) 48 52 55 55                 

 

Седиште на фирмата: ул. Копарска бр. 15

Р. Македонија

7500 Прилеп

email: albedoinzenering.mk@gmail.com

email: albedo.mk@gmail.com

 

Контакт за Србија

GSM:  +381 (0) 61 18 20 500

GSM:  +381 (0) 61 22 86 070