Монтажа на производи

во термоенергетските системи

 1. Државен затвор ” Идризово” Скопје, Македонија
 • Бојлер за санитарна вода ( V=5000 l)
 • Подземни челични резервоари за нафта ( 2xV=100 000 l)
 1. Регионален затвор- Прилеп, Македонија
 • Подземен челичен резервоар за нафта ( V=25 000 l)
 1. Хотел ” NEW STAR” Скопје, Македонија
 • Бојлер за санитарна вода ( 2xV=5000 l)
 1. Хотел ” Инекс Горица” Охрид, Македонија
 • Бојлери за санитарна вода ( V1=8000 l; V2=3000 l)
 1. Хотел ” Милка” Охрид, Македонија
 • Бојлери за санитарна вода ( 2xV=500 l)