Проектирање и надзор

 1. Хотел ” NB GROUP” Тетово, Македонија
 • Изработка на машинските проекти за хотелскиот комплекс
 1. Национален институт Центар за култура “И. Антески-Смок” Тетово, Македонија
 • Изработка на машински проект за систем за централно греење ( Q=2000 kW)
 • Надзор над изведувањето на машинскиот проект
 1. Оранжерија “БАГО-ПТ” Богданци, Македонија
 • Ревизија на машински проект за топловоден систем (Q=7000 kW)
 • Надзор над работите при реализација на машински проект
 1. Средно училиште “Ристе Ристески-Ричко” Прилеп, Македонија
 • Изработка на машински проект за топловодна котлара ( Q=1000 kW)
 • Надзор над работите при реализација на машински проект
 1. Здравствен дом “Борка Талески” Прилеп, Македонија
 • Изработка на машински проект за систем за греење ( Q=1000 kW)