Производи

1. Котли

– Парни котлиTOLKAR-KAZAN-016

 •  зрнести горива: дрвени палети, дрвен чипс, семки од овошје
 • течни горива: нафта, мазут
 • гасни горива: природен гас, пропан, бутан, метан и др

– Топловодни котли

 • зрнести горива: дрвени палети, дрвен чипс, семки од овошје
 • течни горива: нафта, мазут
 • гасни горива: природен гас, пропан, бутан, метан и др

– Котли за загревање на термичко масло

 • зрнести горива: дрвени палети, дрвен чипс, семки од овошје12
 • течни горива: нафта, мазут
 •  гасни горива: природен гас, пропан, бутан, метан и др

2. Термогени – загревачи на воздух

 • зрнести горива: дрвени палети, дрвен чипс, семки од овошје
 • течни горива: нафта, мазут
 •  гасни горива: природен гас, пропан, бутан, метан и др

3. Пекари за леб

 • зрнести горива: дрвени палети, дрвен чипс, семки од овошје

4.Подземи, надземни и модуларни резервоари за течни горива, вода и неагрсивни течности

5.Сушари за овошје и зеленчук

6. Економајзери за искористување на отпадна топлина

7.Бојлери за припрема на топла санитарна вода

8. Садови под притисок изработени од челик

9. Цевни изменувачи за топлина

10. Циклони за чадни гасови и издувен воздух

11. Филтри за чадни гасови и издувен воздух

12. Инокс производи по нарачка

13. Силоси за зрнести и прашкасти производи

14. Останата процесна опрема по нарачка