Ремонт на котли

  

  1. Хотел ” Инекс Горица” Охрид, Македонија
  • Ремонтирање на топловоден котел ( Q=500 kW)
  1. Средно училиште “Ристе Ристески-Ричко” Прилеп, Македонија
  • Ремонтирање на топловодни котли ( 2xQ=450 kW)
  1. Фабрика за преработка на млеко и производство на млечни производи “Милком” Градско, Македонија
  • Ремонтирање на топловоден котел ( Q=350 kW)
  1.  Прехрамбена индустрија “Витаминка” Прилеп, Македонија
  • Ремонт на котел за брзо производство на пареа