Референца

 

       Топловодни системи за греење

 

 1. Државна клиника- Болница за педијатрија, Скопје, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=350 kW)

 

 1. Државен затвор ” Идризово” Скопје, Македонија
 • Котлара со топловодни котли (Q=4000 kW)

 

 1. Фабрика за производство на кафе и производи од кафе “Елит Кафе” Прилеп, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=500 kW)

 

 1. Регионален затвор- Прилеп, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=350 kW)

 

 1. Ноќен клуб “Студио 54” Прилеп, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=250 kW)

 

 1. Фабрика за производство на сунѓер “Филанд” Куманово, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=350 kW)

 

 1. Мотел “Шкорпион” Крушево, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=250 kW)

 

 1. Основно училиште “Даме Груев” Градско, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=150 kW)

 

 1. Пречистителна станица – Кривогаштани, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=120 kW)

 

 1. Здравствен дом “Тут Ком” Прилеп, Македонија
 • Котлара со топловоден котел (Q=150 kW)

 

       Индустриски системи за производство на технолошка пареа

 

 1. Фабрика за преработка на млеко и производство на млечни производи “Maestro” с. Сакуле – Белград, Р. Србија
 • Котел за производство на пареа (Q=1400 kW;Vp=2000kg/h; p=6 bar); гориво: дрвени пелети, сончогледови пелети, семки од овошје и др. зрнести горива
 1.  Фабрика за преработка на овошје “Витарес” Ресен, Македонија
 • Котел за производство на пареа (Q=2100 kW; Vp=3000kg/h; p=10bar); гориво: дрвени пелети, сончогледови пелети, семки од овошје и др. зрнести горива

 

 1.  Фабрика за преработка на овошје “Витарес” Ресен, Македонија
 • Котел за производство на пареа (Q=1750 kW;Vp=2500kg/h; p=6bar); гориво: дрвени пелети, сончогледови пелети, семки од овошје и др. зрнести горива

 

 1.  Фабрика за преработка на млеко и производство на млечни производи “Еко Шар” Тетово,Македонија
 • Котлара со котел за производство на пареа (Q=1500 kW; p=6bar); гориво: нафта

 

 1. Винарија и фабрика за безалхохолни пијалоци “Бовин” Неготино, Македонија
 • Топловодни котли на цврсто гориво ( 2xQ=40 kW)

 

 

       Климатизација и вентилација

 

 1. Текстилна фабрика “Comfy Angel” Прилеп, Македонија
 • Систем за климатизација, топлотни пумпи (ладилен капацитет Q=200 kW)

 

 1. Фабрика за преработка на тутун АД “Соко Мак” Битола, Македонија
 • Систем за климатизација, топлотни пумпи (ладилен капацитет 2xQ=280 kW)
 • Клима комори (капацитет 3xV= 10 000m3)

 

 1. Фабрика за преработка на млеко и производство на млечни производи “Еко Шар” Тетово, Македонија
 • Систем за вентилација во производствени погони

 

 1. Модна конфекција “Амика” Пробиштип, Македонија
 • Систем за климатизација со топлотни пумпи (ладилен капацитет Q= 45 kW)

 

 1. Фабрика за преработка на млеко и производство на млечни производи “Еко Млеко” Радовиш, Македонија
 • Систем за вентилација во производствени погони

 

 1.  Ноќен клуб “Студио 54” Прилеп, Македонија
 • Систем за климатизација и вентилација

 

 1.  Пекара “Трио-95” Прилеп, Македонија
 • Систем за вентилација во производствени погони

 

 1.  Хотел ” Милка” Охрид, Македонија
 • Систем за климатизација со топлотни пумпи (ладилен капацитет 2xQ=150 kW)

 

       Сончеви системи

 

 1. Хотел ” Инекс Горица” Охрид, Македонија
 • Реконструкција на сончев систем (топлотен капацитет Q=260 kW)

 

 1. Хотел ” NEW STAR” Скопје, Македонија
 • Сончев систем (топлотен капацитет Q=120 kW)

 

 1. Хотел ” Милка” Охрид, Македонија
 • Сончев систем (топлотен капацитет Q=50 kW)

 

       Пумпни станици, Водовод и канализација

 

 1. Хотел ” NEW STAR” Скопје, Македонија
 • Пумпана станица за топла и ладна вода

 

 1. Пекара “Трио-95” Прилеп, Македонија
 • Систем за водовод и канализација

 

 1. Мотел “Шкорпион” Крушево, Македонија
 • Систем за водовод и канализација

 

 1. Пречистителна станица – Кривогаштани, Македонија
 • Систем за водовод и канализација

 

       Проектирање и надзор

 

 1. Хотел ” NB GROUP” Тетово, Македонија
 • Изработка на машинските проекти за хотелскиот комплекс

 

 1. Национален институт Центар за култура “И. Антески-Смок” Тетово, Македонија
 • Изработка на машински проект за систем за централно греење ( Q=2000 kW)
 • Надзор над изведувањето на машинскиот проект

 

 1. Оранжерија “БАГО-ПТ” Богданци, Македонија
 • Ревизија на машински проект за топловоден систем (Q=7000 kW)
 • Надзор над работите при реализација на машински проект

 

 1. Средно училиште “Ристе Ристески-Ричко” Прилеп, Македонија
 • Изработка на машински проект за топловодна котлара ( Q=1000 kW)
 • Надзор над работите при реализација на машински проект

 

 1. Здравствен дом “Борка Талески” Прилеп, Македонија
 • Изработка на машински проект за систем за греење ( Q=1000 kW)

 

       Индустриски производи, ремонт на котли

 

 1. Оранжерија “БАГО-ПТ” Богданци, Македонија
 • Вертикален резервоар за акумулирање на геотермална вода ( V=1300 000 l)

 

 1.  Хотел ” Инекс Горица” Охрид, Македонија
 • Цевен изменувач во бојлер за санитарна вода ( V=8000 l)

 

 1.  Оранжерија “БАГО-ПТ” Богданци, Македонија
 • Вертикален резервоар за акумулирање на геотермална вода ( V=1000 000 l)

 

 1.  Фабрика за производство на кафе и производи од кафе “Елит Кафе” Прилеп, Македонија
 • Економајзер за искористување на топлина од издувни чадови и гасови

 

 1.  Фабрика за преработка на млеко и производство на млечни производи “Еко Шар” Тетово, Македонија
 • Економајзер за искористување на топлина од издувни чадови и гасови

 

 1.  Винарија и фабрика за безалхохолни пијалоци “Бовин” Неготино, Македонија
 • Цевен прохромски противструен топлотен изменувач

 

 1.  Фабрика за производство на сунѓер “Филанд” Куманово, Македонија
 • Челични резервоари за нафта ( 2xV=2500 l)

 

 1.  Мотел “Шкорпион” Крушево, Македонија
 • Бојлер за санитарна вода ( V=3500 l)

 

 1.  Пречистителна станица – Кривогаштани, Македонија
 • Челични резервоари за нафта ( 2xV=2000 l)

 

 1.  Здравствен дом “Тут Ком” Прилеп, Македонија
 • Челичен резервоар за нафта ( V=4000 l)

 

    Ремонт на котли

 

 1. Хотел ” Инекс Горица” Охрид, Македонија
 • Ремонтирање на топловоден котел ( Q=500 kW)

 

 1. Средно училиште “Ристе Ристески-Ричко” Прилеп, Македонија
 • Ремонтирање на топловодни котли ( 2xQ=450 kW)

 

 1. Фабрика за преработка на млеко и производство на млечни производи “Милком” Градско, Македонија
 • Ремонтирање на топловоден котел ( Q=350 kW)

 

 1.  Прехрамбена индустрија “Витаминка” Прилеп, Македонија
 • Ремонт на котел за брзо производство на пареа

 

 

 

       Гасни станици, Инсталации за ПП и Инсталации за компримиран воздух

 

 1. Пекара “Трио-95” Прилеп, Македонија
 • Противпожарен хидрантски систем

 

 1. Фабрика за производство на кафе и производи од кафе “Елит Кафе” Прилеп, Македонија
 • Гасна станица за пропан-бутан за потребите на производството и котларата

 

 1. Фабрика за производство на сунѓер “Филанд” Куманово, Македонија
 • Противпожарен хидрантски систем
 • Цевна инсталација за спроведување на хемикалии
 • Цевна инсталација за компримиран воздух

 

 1. Државен затвор ” Идризово” Скопје, Македонија
 • Инсталација за компримиран воздух

 

 1. Хотел” NEW STAR” Скопје, Македонија
 • Гасна станица за пропан-бутан за потребите на хотелската кујна

 

 1. Мотел “Шкорпион” Крушево, Македонија
 • Противпожарен хидрантски систем

 

 

        Монтажа на производи во термоенергетските системи

 

 1. Државен затвор ” Идризово” Скопје, Македонија
 • Бојлер за санитарна вода ( V=5000 l)
 • Подземни челични резервоари за нафта ( 2xV=100 000 l)

 

 1. Регионален затвор- Прилеп, Македонија
 • Подземен челичен резервоар за нафта ( V=25 000 l)

 

 1. Хотел ” NEW STAR” Скопје, Македонија
 • Бојлер за санитарна вода ( 2xV=5000 l)

 

 1. Хотел ” Инекс Горица” Охрид, Македонија
 • Бојлери за санитарна вода ( V1=8000 l; V2=3000 l)

 

 1. Хотел ” Милка” Охрид, Македонија
 • Бојлери за санитарна вода ( 2xV=500 l)