Топловодни системи за греење

 1. Државна клиника- Болница за педијатрија, Скопје, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=350 kW)
 1. Државен затвор ” Идризово” Скопје, Македонија
 • Котлара со топловодни котли (Q=4000 kW)
 1. Фабрика за производство на кафе и производи од кафе “Елит Кафе” Прилеп, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=500 kW)
 1. Регионален затвор- Прилеп, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=350 kW)
 1. Ноќен клуб “Студио 54” Прилеп, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=250 kW)
 1. Фабрика за производство на сунѓер “Филанд” Куманово, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=350 kW)
 1. Мотел “Шкорпион” Крушево, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=250 kW)
 1. Основно училиште “Даме Груев” Градско, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=150 kW)
 1. Пречистителна станица – Кривогаштани, Македонија
 • Систем за централно затоплување (Q=120 kW)
 1. Здравствен дом “Тут Ком” Прилеп, Македонија
 • Котлара со топловоден котел (Q=150 kW)