Услуги

   

  1. Монтажа на опрема од следниве области:

– Системи за централно затоплување

– Индустриски системи за производство на технолошка пареа37

– Системи за климатизација

– Системи за вентилација

– Сончеви системи

– Пумпни станици за вода

– Системи за водовод и канализација

– Системи за компримиран воздух

 

  1. Изработка на машински проект за следниве области:

– Системи за централно затоплување

– Индустриски системи за производство на технолошка пареа

– Системи за климатизација

– Системи за вентилација

– Сончеви системи

– Пумпни станици за вода

– Системи за водовод и канализација24

– Системи за компримиран воздух

 

  1. Надзор и ревизија на проектна документација

– Вршење надзор на работите при реализација на машински проекти од термоенергетскат област

– Вршење ревизија на машински проекти од термоенергетскат област

 

  1. Сервисирање на производи и опрема од областа на термоенергетските системи

 

  1. Ремонт на парни и топловодни котли